Werkbezoek Korps Commandotroepen

Op vrijdag 1 december jl. bracht het Thematisch Netwerk Internationaal van de VVD een werkbezoek aan het Korps Commandotroepen (KCT). Het KCT is de elite eenheid van de Koninklijke Landmacht die als taak heeft het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties. Dit werkbezoek had als doel een beter beeld te krijgen van deze Speciale Operaties en werkwijze van het KCT die veelal samen gaat met uiterste geheimhouding.

Bij de opening van de dag werden de gasten van het Thematisch Netwerk Internationaal welkom geheten door de commandant KCT, Kolonel Jelte Groen. Na de introductie van de commandant en de moderators werd een bezoek gebracht aan het museum van het KCT. Naast een inkijk in de verschillende operaties uit het verleden werd ook het veranderende missiespectrum uit het 75-jarig bestaan van het KCT goed in kaart gebracht.

Het programma ging vervolgens verder met een inhoudelijke briefing over de huidige taken en de recentelijke ontwikkelingen bij het KCT.

De hoofdtaak van het KCT is veelzijdig, denkt men aan commando’s dan ontstaat vaak een beeld van de elite militairen. Deze commando’s (operators) moeten fysiek sterk zijn maar zeker zo belangrijk is het mentale aspect vanwege de operaties die men vandaag de dag uit moet voeren. Al snel werd duidelijk dat het huidige takenpakket van het KCT enorm complex is en veel meer omvat dan men in eerste instantie zou denken. Dit sluit aan bij het geheimzinnige karakter van de operaties van het KCT, ‘’geheimzinnig en zinnig geheim’’.

Commando’s voeren speciale operaties waar ook ter wereld om het Nederlandse belang te dienen. Veelal worden deze operaties door kleine eenheden met speciale uitrusting uitgevoerd in vijandelijk gebied waar de operators volledig op zichzelf zijn aangewezen. Deze operaties hebben strategische of operationele belangen en komen voort uit hogere bevelsniveaus.

De laatste jaren heeft het KCT zich gespecialiseerd in het creëren van beeldopbouw voor strategische doeleinden. Beeldopbouw in deze is bijvoorbeeld het verzamelen van strategisch relevante informatie die gebruikt kan worden om besluitvorming te beïnvloeden, advies te geven op hoger niveau en om conflicten te beïnvloeden in de pre-conflict –fase. Door te acteren in de pre-conflict-fase wordt er gehandeld voordat daadwerkelijk militair ingrijpen noodzakelijk is. Dit resulteert in een lagere impact en lagere kosten.

Het uitvoeren van dermate complexe operaties vraagt om een militair die niet alleen fysiek, maar ook mentaal sterk is in de meest uitdagende situaties, hier worden dan ook hoge eisen aan gesteld. Voordat een militair zich operator binnen het KCT mag noemen moet dan ook een intensieve opleiding van bijna twee jaar worden afgerond. Binnen deze opleiding worden alle noodzakelijke vaardigheden aangeleerd en om deze onder bedreigende en stressvolle omstandigheden toe te kunnen passen. Na deze opleiding is de militair opgeleid tot een ‘’Thinking Warrior’’. Deze kenmerkt zich door zelf problemen te kunnen identificeren tijdens missies en deze vervolgens op te lossen binnen de randvoorwaarden van de missie, op ieder niveau moet de operator zelfstandig kunnen opereren. Wanneer operators meer ervaren zijn ontwikkelen deze zich tot ‘’Diplomat Warrior’’. Van deze wordt verwacht dat tijdens het uitvoeren van de operaties er ook strategische awareness is en dat hier naar wordt gehandeld.

Verder werd ook stilgestaan bij de oprichting van het Special Operations Command (SOCOM). De oprichting van dit commando is in lijn met de behoeftestelling van het KCT en brengt verschillende voordelen met zich mee. Het KCT wordt onderdeel van dit commando en valt hiermee direct onder de Commandant der Strijdkrachten. Enkele voordelen zijn dat de commandant KCT meer bevoegdheden krijgt, besluitvorming sneller kan plaatsvinden en dat het KCT in de toekomst eigen airpower capaciteit toegewezen krijgt, dit bevorderd de inzetbaarheid en slagkracht van het KCT.

Ook werd stilgestaan bij de uitdagingen waar het KCT de komende jaren mee te maken heeft. De grote uitdagingen in de nabije toekomst is de leegloop binnen het KCT en het gegeven dat er door het geheimzinnig karakter van de operaties ook weinig inzicht is in de bijdrage van het KCT.

De leegloop binnen het KCT is voornamelijk een geld probleem. Operators worden na een intensieve opleiding in de meest extreme omstandigheden op missie gestuurd met een salaris dat niet in verhouding is. Dit in combinatie met het gegeven dat Defensiepersoneel buiten de organisatie vaak erg gewild is tegen aantrekkelijke salarissen, maakt het een uitdaging om personeel binnen te houden. Daarbij komt dat door de strenge selectie in de opleiding de instroom ook beperkt is, maar aan de kwaliteit van de opleiding kan niet getornd worden. Deze problematiek aanpakken is één van de speerpunten van de huidige commandant.

Om de relevantie van het KCT meer uit te dragen stapt deze vaker uit de schaduw. Zonder geheimen prijs te geven zet het KCT in op meer informatievoorziening binnen en buiten Defensie om te laten dat het KCT er wel degelijk toe doet en relevant is. Daarnaast ligt de focus op het continu innoveren van het Korps. Dit wordt al gedaan sinds de oprichting van het KCT en is te terug te zien in het veranderende missiespectrum. Steeds kijkt men kritisch naar de vraag die vandaag de dag en in de toekomst vervuld moet worden en hier wordt naar gehandeld. Dit zorgt ervoor dat het KCT na 75 jaar nog relevant is en dit in de toekomst ook zal blijven.